Vi värnar om din
personliga integritet

Heléns värnar om din personliga integritet och tar ett aktivt ansvar för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med denna policy samt gällande lagar. Heléns integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, hanterar och skyddar personuppgifter samt vilka rättigheter användaren har i relation till detta. Användaren kan definieras som befintlig eller potentiell kund, leverantör, annan intressent eller besökare på Heléns digitala plattformar.

När du interagerar med Heléns accepterar du per automatik vår integritetspolicy och behandling av dina personuppgifter. Om du har invändningar mot denna integritetspolicy förväntar vi oss att du lämnar webbplatsen eller kontaktar ansvarig för dataskydd och integritetsfrågor, via data.protection@helens.se.


Varför samlar vi in personuppgifter?

För att du ska kunna ta del av Heléns erbjudande, såsom produkter och tjänster, digitala funktioner, produktinformation och liknande, behöver vi information om dig samt företaget du representerar. Informationen är generellt sett nödvändig för att ingå en kundrelation och ett avtalsförhållande med oss. Insamlade personuppgifter används även för att utveckla företagets produkter, tjänster och övriga erbjudanden och samlas in baserat på nedanstående rättsliga grunder och berättigade intressen:

 • Utföra kontraktuella åtaganden: Insamlad data används i syfte att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder, leverantörer och övriga intressenter samt för att förse dem med information, produkter och tjänster.
   
 • Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigande intressen: Insamlad data används i syfte att följa gällande lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagen.
   
 • Informationssäkerhet: Insamlad data används i syfte att bekräfta identitet, utföra riskanalys, riskhantering samt förhindra bedrägerier. Den används även för att säkerställa nätverkssäkerhet samt tillgänglighet till webbplats och digitala tjänster.
   
 • Marknadsföring och kommunikation: Insamlad data används i syfte att förmedla information och marknadsföring till kunder, leverantörer och övriga intressenter. Den används även i ambition att säkerställa relevant kommunikation med nämnda grupper, baserat på individuella preferenser.
   
 • Analys och utveckling: Insamlad data används för analys av marknaden, användargrupper samt bruk av och beteende på Heléns digitala plattformar, i syfte att administrera, förbättra och utveckla vårt erbjudande i form av produkter, tjänster och tekniska lösningar.


Vilka personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter som Heléns kan komma att samla in om dig omfattar information som du lämnar direkt samt indirekt, såväl online som offline. Dessa personuppgifter kan innefatta följande:

 • Personinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, telefonnummer, position i företaget.
 • Kontaktinformation: Företagsnamn, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer.
 • Betalningsinformation: Fakturainformation, bankkontonummer.
 • Finansiell information: Eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
 • Historik: Tidigare köp, betalnings- och kredithistorik.
 • Information om produkter/tjänster: Detaljer angående produkter eller tjänster du har köpt eller visat intresse för att köpa.
 • Enhetsinformation: IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information: Din geografiska placering.
 • Digitalt beteende: Sidor du besökt, formulär du fyllt i, nedladdade dokument, anmälningar.


Hur samlar vi in personuppifter?

Heléns insamling av personuppgifter baseras på din interaktion med oss, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du köper, leasar eller erhåller finansiering, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på Heléns digitala plattformar, eller när du kommer i kontakt med oss via mail, brev, telefon eller möten.


I relation med kund, leverantör eller övrig intressent
Heléns samlar personuppgifter som du lämnat i samband med förfrågan av Heléns produkter och tjänster, eller vid annan kontakt du har med Heléns, såsom möten, telefonsamtal, undersökningar, eller mailkorrespondens. Uppgifter du lämnat i nämnda sammanhang, kan komma att användas i marknadsföringssyfte samt för att individualisera användarupplevelsen på våra webbplatser.

Aktivitet på Heléns webbplatser
Heléns samlar in data baserat på din användaraktivitet på Heléns webbplatser. Genom att fylla i formulär på vår webbplats godkänner du att informationen som du tillhandahåller blir tillgänglig för Heléns. De personliga data som du anger i formulären kan komma att kopplas ihop med din IP-adress och användas för att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats samt för att kunna ge dig relevant och personligt anpassad information.

Om du tillhandahåller din email till Heléns godkänner du därmed att vi skickar information om våra produkter och tjänster till dig, via email eller andra digitala kanaler. Du kan även bli tillfrågad att delta i Heléns marknadsundersökningar eller liknande. Dina personliga data kan komma att användas för analys, i syfte att förbättra utskicken anpassat efter dina preferenser. Utskicken anpassas även utifrån ditt digitala beteende i förhållande till dessa. Du kan när som helst välja att avprenumerera dig från våra utskick genom att klicka på länken ”Avprenumerera” i mailet.
 

 • Heléns använder Act-On Software, vid digitala marknadsföringsaktiviteter. Act-On är en integrerad mjukvarulösning, som nyttjas för bland annat e-marknadsföring och hantering av kontakter och kundrelationer.

  För mer information om tjänsten som tillhandahålls av Act-On, besök:
  https://www.act-on.com/privacy-policy/
   
 • Heléns använder Google Analytics – en webbanalystjänst från Google Inc. Data, sessioner och interaktioner kopplas till pseudonyma användar-ID, för att utvärdera användandet av denna hemsida, från olika enheter.Google Analytics genererar rapporter över webbplatsaktiviteten, som används för att optimera webbplatsen enligt användarnas behov.

  Google Analytics använder så kallade ”cookies”, som lagras på din dator, vilket möjliggör analys av ditt digitala beteende på vår hemsida. Informationen som genereras av Google Analytics cookies, skickas och lagras vanligtvis på en Google-server i USA. Google Analytics IP-anonymisering har aktiverats, så att ingen koppling till en specifik användare kan göras, i syfte att skydda dina personuppgifter. IP-adresser inom Europeiska Unionen förkortas av Google innan de skickas till en amerikansk server.

  För mer information om Google Analytics användar- och sekretessvillkor, besök: 
  https://policies.google.com/?hl=en. och https://policies.google.com/?hl=en.


Cookies och web beacons

Vi använder cookies och web beacons för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Cookies är små textfiler som sparas på din webbläsare när du besöker vår webbplats. De används för att informera webbservern, där vi har vår webbplats, om dina tidigare aktiviteter. Följande typer av cookies kan komma att lagras på din dator:

 • Sessions cookies möjliggör för webbplatsen att minnas användarens beteende för att anpassa webbsidorna i enlighet med detta, under sessionen. En sessionscookie sparas bara tillfälligt på din dator och de flesta webbläsare tar bort dem när webbläsaren stängs.
   
 • Beständiga cookies hjälper webbplatsen att komma ihåg en användares inställningar och beteende på webbsidan, i syfte att optimera användarupplevelsen. Beständiga cookies lagras på datorn till dess att de upphör eller raderas av användaren.
   
 • Web beacons placeras på webbplatsen för att kartlägga användande och beteende.
   
 • Tredjepartscookies har samma syfte och funktion som andra cookies, men begärs från en annan domän än den besökta webbplatsen. Heléns använder sig endast av tredjepartscookies från tillförlitliga partners och leverantörer.

Du har rätt att invända mot sessionsspårning och lagring av cookies. Läs mer om detta under avsnittet Invändning mot spårning och lagring.


Information från andra källor

Heléns kan komma att samla in data från offentligt tillgängliga källor och tredje parter, såsom sociala medier, marknadsföringsföretag och andra betrodda leverantörer.

 

Vem kan vi komma att dela personuppgifter med?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter. Heléns kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

 • Myndigheter: Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter, om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.
   
 • Van Leeuwen: Van Leeuwen Pipe and Tube Group har tillgång till personuppgifter, insamlade av Heléns. Informationen får endast användas på Heléns vägnar för tidigare nämnda ändamål.
   
 • Betrodda tjänsteleverantörer: Heléns kan komma att dela personuppgifter till betrodda tredjepartsleverantörer, i syfte att vårda kundrelationer, erbjuda produkter, tjänster och tekniska lösningar, analysera data samt tillhandahålla marknadsföring eller annan personaliserad kommunikation. Heléns är ansvarig för användarnas personuppgifter och anlitar tillförlitliga tredjepartsleverantörer som agerar på Heléns vägnar. Av dessa företag kräver Heléns att den personliga information som samlats in, endast används för det avsedda ändamålet samt att skydd av uppgifterna säkerställs, i enlighet med de lagar om dataskydd som gäller lokalt.

 

Hur lagrar och skyddar vi personuppgifter? 

Dina personuppgifter lagras och används endast om du gör dem tillgängliga för oss. Heléns behandlar dina personuppgifter inom EU/EES och vidtar alla rimliga legala tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dem mot avsiktlig eller oavsiktlig manipulation av obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder anpassas kontinuerligt för att följa den tekniska utvecklingen.

Observera att vi inte kan garantera sekretess för känsliga personuppgifter som du skickar till oss via okrypterad e-post eller internetanslutning, gentemot tredje man.

 

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden samt så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, till exempel vad gäller redovisningskrav.

 

Dina personuppgifter - dina rättigheter

I enlighet med rådande lagstiftning kommer Heléns, på begäran, informera dig skriftligt om dina personliga data lagras av oss. Om vi, trots våra ansträngningar, har lagrat felaktig information kommer vi att ändra, blockera eller radera detta på din begäran.

 • Rätt till tillgång: Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter Heléns lagrar om dig för att verifiera denna information.
   
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
   
 • Rätt att bli raderad: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i de fall informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. I sådana fall blockerar vi de data vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla legala skyldigheter.


Invändning mot spårning och lagring

Du kan begränsa, blockera eller ta bort cookies från Heléns webbplats närsomhelst genom att ändra konfigurationen av din webbläsare. För ytterligare information om hur du konfigurerar cookies, se webbläsarens ”Hjälp-meny”. Notera dock att viss funktionalitet på webbplatsen kan påverkas och tjänster kanske inte fungerar om du väljer att inte acceptera cookies.

 

Policyändringar

Heléns förbehåller sig rätten att revidera integritetspolicyn från tid till annan och vi ber därför att du läser igenom policyn då och då när du besöker webbplatsen.

 

Kontakta oss

Om du har frågor gällande vår hantering av personuppgifter eller om denna integritetspolicy, kontakta vår Data Protection Officer (jonas.urfors@helens.se). Heléns Rör AB har organisationsnummer 556086-9785 och har sitt säte på Olofsdalsvägen 32, Box 101, 301 04 Halmstad.