Kundinformation: Effekter av kriget i Ukraina

I torsdags förra veckan vaknade vi upp till en obehaglig verklighet – det är krig i vår nutid, där oskyldiga människor drabbas. Det är en fruktansvärd utveckling och det råder stor osäkerhet kring hur situationen kommer att fortlöpa och påverka såväl det ukrainska folket, som världsläget i stort.

Heléns har, som en följd av Rysslands invasion av Ukraina, valt att pausa leveranser från Ryssland och Belarus. Den upptrappade konflikten påverkar en redan pressad råvarusituation, eftersom även Ukraina är en stor exportör av coils, billets, slabs och järnmalm till EU. Indirekt finns det därmed stor risk för störningar i leveranskedjan och ett minskat utbud av färdiga rör- och stångprodukter. Bristsituationen, tillsammans med eskalerande energipriser, kommer med största sannolikhet leda till ytterligare prishöjningar.

Även om det i sammanhanget kan kännas sekundärt, följer vi på Heléns noggrant vilka effekter den rådande situationen kommer att ha på vår materialförsörjning från våra europeiska leverantörer till våra kunder framåt. Vi arbetar för att kunna identifiera eventuella konsekvenser av EU och USA:s sanktioner, samt hur vi ska hantera störningar, såväl direkta som indirekta, som kan komma att uppstå i våra flöden och processer. Om ingen förändring av situationen sker, kommer force majeure åberopas från ett stort antal leverantörer.

Vi kommer att informera våra kunder så snart vi fått större klarhet i hur krigets effekter kan komma att påverka våra affärer. Tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor eller funderingar.


Henrik Dahlström
Heléns Rör AB

 

Effects of the war in Ukraine

Last Thursday we woke up to an horrible reality - it is war in our time, where innocent people are affected. This is a terrible development and there is great uncertainty about how the situation will continue and affect both the Ukrainian people and the world situation in general.

As a result of Russia's invasion of Ukraine, Heléns has chosen to pause deliveries from Russia and Belarus. The escalating conflict affects an already pressured raw material situation, as Ukraine is also a major exporter of coils, billets, slabs and iron ore to the EU. Indirectly, there is thus a significant risk of disruptions in the supply chain and a reduced supply of steel tubes and bars. The shortage situation, together with escalating energy prices, will most likely lead to further price increases.

Although in this context it may feel secondary, Heléns closely follow which effects the current situation will have on our material supply from our European suppliers to our customers. We are working on being able to identify possible consequences of EU and US sanctions, as well as how to deal with disruptions, both direct and indirect, that may arise in our flows and processes. If no change in the situation occurs, force majeure will be invoked from a large number of suppliers.

We will inform our customers as soon as we have more clarity in how the effects of the war may affect our business. Do not hesitate to contact us if you have any questions or concerns.


Henrik Dahlström
Heléns Rör AB

Västergårdsvägen 16
SE-301 04 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.